194 - KZ VII U-8

HB-EPR 

 

LOG

00.00.51: Leveret

00.00.??: Freddy Wissel

04.03.53: Havareret Fellarigletscher, Berninapasset

 

DOKUMENTER

 

 

BILLEDER

194-HB-EPR-1.jpg
Forno Gletscher nov. 1952