Mødereferater

(opdateret 15-02-2014)

 

BESTYRELSESMØDE 11/1-2014

Afventer færdiggørelse af referat

 

Bestyrelsesmøde 14/10-2012


BESLUTNINGSREFERAT

Pkt. 1. KZ Rally - Hvornår og hvordan?
Rallyet afholdes 9-10-11 august. 
Rally udvalget har holdt et møde. Der er nedsat et sponsorat udvalg.
Møde på onsdag om samarbejde med Stauning jazz festival.
I de indledende samtaler med museet har dette fastholdt ikke, at samarbejde om økonomien.
Vedtaget at vi kun vil samarbejde med museet,  hvis vi deler økonomien.
Referaterne fra  rallymøderne skal også sendes til bestyrelsen

Pkt. 2. PR Arbejde - Vi skal have flere medlemmer. Hvordan gør vi det?

Enighed om at vi skal øge fokus på de områder, som vi mener har medlemmernes interesse, selvom vi har to typer medlemmer. Aktive og støttemedlemmer.
Punktet blev i øvrigt kun berørt sammen med pkt 6.

Pkt 3. Ny hjemmeside - hvordan går det?

Vi skal være opmærksomme på at levere materiale til Thorbjørn, som sørger for det tekniske. 

Pkt. 4. Økonomi - hvordan ser den ud ?

Ingen beslutninger.  Se under eventuelt.

Pkt. 5. Bladet - hvem skal lave det i fremtiden ?

BES kan ikke også overkomme bladet. Morten villig til at overtage, men bestyrelsen må gerne holde øjnene åben for en anden.  BES laver det igangværende blad  færdigt. Thorbjørn fortsætter med at stå for layoutet.

Pkt. 6. Filmprojekt om KZ flyproduktionen - orientering v/BES

Et projekt med modernisering af den gamle film vil koste ca. 790.000
Finansiering ved fondsmidler og indsamling ved crowd funding.
Besluttet at projektet skal nyde fremme. KZ& V stiller tid til rådighed, men ikke økonomiske midler. Indsamlingen må ikke være i konflikt med gældende dansk lovgivning.
Fordelingen af et evt. overskud blev ikke drøftet.

Pkt. 7. Støjmåling - status på projektet - orientering ved BES

Vi forhandler med Trafikstyrelsen om tilladelse til at foretage støjmålinger. 
BES forventer at vi komme frem til en positiv løsning.
Vi kan låne det nødvendige udstyr hos Brüel og Kjær, som laver den første måling og derefter uddanner det nødvendige antal støjmålere. Ingen beslutning på mødet.

Pkt. 8.Næste generalforsamling.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes   i juni eller juli evt. i forbindelse med rallyet. BES skriver ud til medlemmerne  at vi, for at sikre et rimeligt fremmøde først holder generalforsamlingen i forbindelse med   rallyet i august selv om det er efter juli.

På generalforsamligen vil bestyrelsen fremsætte forslag om ændringen af dette punkt i  vedtægterne, så månedsnavnene slettes.  Der vil sandsynligvis ikke være tilstrækkeligt fremmødte til at forslaget kan vedtages med det krævede kvalificerede flertal. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som - på grund af ændringens beskedne karakter - skal indkaldes til afholdelse umiddelbart efter den ordinære general forsamling.

Eventuelt

Nye bestyrelsesmedlemmer.  De 4 tilstedeværende som er på valg var alle villige til genvalg.

Morten spurgte hvorledes med  beslutninger, som træffes på grundlag af mail korrespondancer. Aftalt at beslutningerne skal nævnes i beslutningsreferaterne fra bestyrelsesmøderne. Ansvaret herfor påhviler BES

Projektudvalget. Kai Christensen, Bornholm vil gerne holde op. Henrik Gabs vil godt være formand for udvalget - men ikke have noget med den politiske del at gøre.  

IB nævnte vanskeligheder med opkrævning af hjemmebygge og synsgebyrer da han ikke har informationer nok til at kontrollere om alt bliver betalt.

Derfor vedtaget at en ny hjemmebygger skal betale 1.000 kr. ved tilmelding, og projektudvalget fremover orienterer kassereren om tilmeldinger. Herefter opkræves årligt 200 kr. som gebyr til administrationen af ordningen. Gebyret på 800 kr. ved fornyelse hvert 5. år ophæves.

Alle ejere af BL2-2 fly skal være pligtig medlem af KZ&V. Der er pt. ca. 60 BL2-2 fly i Danmark. Kasseren har kun oplysning om ca. 20.  BES sender kassereren en liste med de 60 navne.

BES og IB aftaler den videre procedurer for ajourføringen.

HGP foreslog afholdelse af kursus i papirarbejdet for hjemmebyggere.

(Referent - Ib)


Bestyrelsesmøde 04/12-2011

Deltagere: Palle J. Christensen, Morten Munkesø, Allan Jensen, Egon Møller, Bent Esbensen(BES), Lars Arvid Nielsen og Henrik Gabs-Pedersen(GAB). Derudover deltog Kaj Weldingh fra projektudvalget samt Erling Hansen som er Avionic mand.

KZ Rally:

Under gennemgangen af Rally Manualen rettede Palle den til med navne og opgaver. I starten af Januar udsender han en liste til bestyrelsen med de opgaver som skal løses og findes frivillige til.

Rally info skal prioriteres højt. Solid vagtplan etc.

Projektudvalget:

Kaj Weldingh oplyste, at en revideret udgave af byggehåndbogen ligger til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Den bliver lagt på hjemmesiden, når den er godkendt.

Fremover skrues bissen på over for hjemme byggere som ikke indsender årsrapport inden 1. Oktober. Det er en skærpelse fra Trafikstyrelsen.

Bestyrelsen bad Kaj Weldingh om at tænke på nye fremtidige emner til Projektudvalg/Kontrollant korpset. Kaj udtrykte selv et ønske om en Flyvekontrollant til helikopter.

Kursus:

Lars Arvid Nielsen havde inviteret Erling Hansen til at fortælle om et oplæg til nyt EL kursus i KZ & V regi. De laver et kursus oplæg , og fremsender en liste over værktøj som KZ & V indkøber. Kursuspris fastsættes senere.

Klubblad:

Morten Munkesø overtager posten som redaktør.

Hjemmeside:

Motordelen kører som den skal. Hjemmesiden er lagt over på et nyt Hotel. Webredaktørerne opfordres til at komme i gang med at komme med materiale.

Referent: Henrik Gabs-Pedersen

 

Bestyrelsesmøde 20.06.2011 i KZ & V huset i Stauning

Tilstede: Egon Møller, Allan Jensen, Bent Esbensen(BES), Lars Arvid Nielsen, Palle J Christensen & Henrik Gabs-Pedersen(GAB).
Under Rally de-briefingen deltog Tage (Marshaller) samt Stefan (Baren).

Rally de-briefing

Tages "Marshaller service" havde for lidt at lave. Ønsker at få afstemt antallet af fly inden næste rally .
Uautoriseret kørsel med 4-hjuls motorcykel skabte utryghed.
For dårlig skiltning til Hangar 4 ødelæggende for omsætningen.
For få vekselpenge.
For dårlig kommunikation til de, som tilbyder deres hjælp under rallyet.
Hjemmeværnet(HJV) savnede klare instrukser.
Hoppeborgen var en stor succes.
Afspilning af musik ikke nogen succes.
Uautoriseret salg af øl/pølser til publikum generede Smedegården.
Manglende vagtplan i rally-info.
Mangelfuld rally manual, bør revideres. Arbejdsopgaver/viden om hvor tingene er, ligger hos for få folk.
Få hænder med for mange opgaver.
"Fly in" modellen positivt modtaget.
Uoverensstemmelse med antallet af udleverede madbilletter og hjælpere.
Flotte toilet og bade vogne, stort plus.
Landingskonkurrence, lokal navigationstur og foredrag er en super ide.

Rally 2012 : 7/6-10/6

Kontakt "visit vest" for reklame (Hvide Sande) - Turistgruppen Vestjylland (Ole Bøndergård).(Hvem gør det?)
Palle kigger på udarbejdelse/revision af Rally manualen, og kommer med en orientering til næste bestyrelsesmøde som
afholdes i august. (Palle)
Toilet og bade vogne bestilles snarest. (Hvem gør det?)
Bestilling af borde og stole. (Hvem gør det?)
Der skal udarbejdes en klausul vedr. salg af øl mm på Lufthavnens område.
Bedre "Cafeteria" skiltning til Hangar 4 for at få flere gæster ind og handle.
Det er kun Tages folk der kører på 4-hjulsmotorcykler på lufthavnens område.
Hoppeborg bestilles igen. (Hvem gør det?)
Betaling for rallyet tages op til revision.
Eventuelt forudbetaling.
Musik tages op til overvejelse.
Rally info vagtplan skal laves
Mad billetter og til hvem?
Materiale til hjælpere (badges, madbilletter mm) skal klar gøres på forhånd.
Bedre kommunikation til de, der tilbyder sin hjælp under rallyet. Hvad skal der laves, hvordan og hvornår?
Kun gratis mad torsdag aften til de som ankommer og betaler deres rally afgift torsdag.
Flyvning til hjælpere sættes i system.
Flere vekselpenge.
Klare instrukser til hjemmeværnet.
BES tager kontakt til Ballon Unionen for at høre om de vil stille en ballon op.
Alle dem, som ligger inden med viden om hvor flagstænger, flag og andre rally ting befinder sig, skal melde tilbage snarest med denne viden, så den kan skrives ind i rally manualen.
Der skal laves et system, som samler op på om de enkelte opgaver bliver udført.
2012 bliver også et "fly-in".
Der skal holdes møde med museet samt faldskærmsklubben om et samarbejde. Det skal ikke kun være KZ &
V, der afholder udgifterne.

Bestyrelsesmødet

Det blev besluttet at regnskabsfunktionen bliver lagt hos BES indtil videre.
Der skal tages stilling til ,om revision skal udliciteres.
Lars Arvid Nielsen tager sig af hjemmesidens grundstruktur, men er IKKE webmaster.
Der skal findes frivillige interesserede til at uploade stof til hjemmesiden.
Han tager dog kontakt til manden med hjemmesiden om KZ fly, for at høre, om han ikke vil ind under vores vinger.
Mail fra nye medlemmer dirigeres hen til BES som også tager en dialog med PBS angående medlemslister.
GAB fremsender snarest en liste med sine fridage så næste bestyrelsesmøder kan planlægges.
Allan og BES har møde med KDA og DMU den 29/6. Hvis DMU stadigvæk er modvillige til samarbejde, så bruger vi ikke mere tid på dem. Vi har en gyldig overenskomst med KDA.
Jane har meldt sig helt ud af bestyrelsen. Der var stor enighed om at hun har gjort et stort og flot stykke arbejde for KZ
& V.
BES tager kontakt til Morten for at høre om han vil med i bestyrelsen.
BES og GAB skal have afholdt et møde med projektudvalget snarest. BES kontakter P.U.
Klubbladet skal udkomme 4 gange om året. I feb., maj, aug. samt nov. Bladet i maj skal indeholde meget stof om det kommende rally. August nummeret skal indeholde billeder og historier fra rallyet.
Flere historier med hjemme byggere, gerne helikopter og restaureringssager.
GAB tager kontakt til Knud Jørgensen omkring klubbladet.
Kørepenge til dem som kommer langt fra. Der opfordres til samkørsel for at spare på udgifterne.
KZ & V betaler for bestyrelsesmedlemmernes medlemskab af EAA.
BES er kontakt person, som holder EAA opdateret med bl.a. nye bestyrelsesmedlemmer.

KZ & Veteranfly Klubben - bestyrelsesmøder

LINKS ENDNU IKKE AKTIVE - vær tålmodig! 

 

2011

Medlemsmøde 26-03-2011:

Første medlemsmøde blev afholdt den 26.3.2011.

Vi startede med et luksusproblem, idet der kom mange flere end der var tilmeldt og bestilt mad til. Selv fra Norge fik vi besøg af et medlem. Flot, flot at flyve fra Norge for at deltage! Glasfiberfly og godt vejr - det går godt nok stærkt.

Vi havde regnet med ca. 35 men endte på over 50. Derfor blev der rokeret godt rundt med møblerne for at alle skulle kunne se og høre, ligesom cafeteriebestyreren måtte smøre flere "madder".

Hvor der er hjerterum er der som bekendt også husrum!

Vi gennemgik hovedpunkterne i den udsendte Aktivitets - og handleplan:

Specielt punkterne omkring 1. KDA-tilslutningen, herunder DMU-problematikken og 2. Hjemmebyggerområdet brugte vi god tid på.

ad 1. Forsamlingen bifaldt, at vi ikke havde blandet os i den livlige debat, der har været mellem mange ang. DMU`s reaktion på vores tilslutning til KDA. Det var et ønske fra forsamlingen, at vi fortsat er positive for at få et samarbejde i stand med DMU.

ad 2. En del misforståelser omkring hjemmebyggerområdet og PU´s virke blev afklaret. Der bør etableres et udvalg, der tager hånd om de områder, der ikke falder ind under PU, herunder import af fly. Vi arbejder desuden på at få etableret et udvalg, der kan arbejde med etablering af en vedligeholdelsesorganisation og - program for veteranfly.

Det blev oplyst, at vi har en "støjmålingsopgave" i forhold til Trafikstyrelsen, hvor bestyrelsen må hjælpe.

Afholdelse af et "Systemkursus" og et "kursus i anvendelse af elektronik og montage af hele det elektriske system i et hjemmebygget fly" blev efterlyst. Efterfølgende har Erling Hansen, formand for Fyns flyveklub, indvilliget i at udvikle og forestå det sidste kursus.  Vi har desuden brug for en person, der kan stå for den praktiske afvikling af samtlige kurser.

M.h.t. Klubbladet fik den nuværende form og udgivelse stor ros. Der var et ønske om, at størrelsen på billeder til bladet opgives i anden form og ikke i opløsningsgrad, da det afholder flere fra at indsende billeder grundet manglende kendskab til opløsninger. Der blev efterlyst indlæg til bladet. Der var forslag om at kontakte "struts-formændene" som ansvarlige rundt omkring i landet, da de burde vide, hvad der rør sig i deres område.

Udsendelse af nyhedsbrevene er et godt initiativ og skal fortsætte, da man føler sig godt orienteret. Sammenholdt med mødereferaterne, der lægges på hjemmesiden signalerer det liv i klubben.

John W Andersen fortalte om årets planlagte flyture:

Forårsturen i maj går til Stevnsfortet. Her er medlemmer, der selv vil køre også velkomne til at deltage.

Sommerturen går til syd Norge. Arrangørerne har betinget sig, at der deltager en del veteranfly.

Efterårsturen går til Endelave alternativt en anden flyveplads i Tyskland.

Debriefingen afholdes i år på Als i november.

Thorbjørns forslag til arrangementer for ikke flyvende blev omtalt.

Der var stemning for, at datoer og flyvepladser, hvor der fortløbende i årets løb er "Åbent hus/kaffe på kanden/ pandekager" m.m. lægges på hjemmesiden, så vi evt. kunne mødes rundt omkring i landet.

Efter frokost var der flyvepladsfremvisning, hvor vi hilste på den nye lufthavnschef og fik en meget "ærlig" varm velkomst overalt på lufthavnen - Brand og Redning og AFIS.

Herefter fortsatte vi med at drøfte 1. det kommende Rally og 2. Tiltag for nye medlemmer og tiltrækning af unge mennesker.

ad 1.  Der var forskellige forslag til, hvordan vi kunne tiltrække publikum selvom der ikke var planlagt opvisning. Forslagene drøftes i Rallyudvalget.

ad 2. Ud over de oplistede forslag var der stemning for at aktivere "struts"-ne. Forslag om at kalde det lokalafdelinger i stedet for "struts" samt at oplyse, hvor ikke flyvende medlemmer kan henvende sig, hvis de gerne vil have en flyvetur.

Der var stemning for at lave en dansk model af Young Eagles og der skal etableres en gruppe til dette. Der er desuden en gruppe i KDA, der arbejder med ungdommen, ligesom der også er gode erfaringer fra Nordborg vedr. afholdelse af et arrangement for unge mennesker.

Lars Arvid Nielsen demonstrerede "den nye hjemmeside". Der var mange spørgsmål og en livlig konstruktiv debat. Positivt at flere gerne ville være ansvarlige for et område efter et lille "hjemmesidekursus". Stor ros for arbejdet. Alle glæder sig til den kommer i gang.

Til slut var scenen sat til et festligt indlæg om "livet med Rolfsted Flyveplads". Svend Lykkegaard assisteret af Henning  Olsen holdt et grinagtigt godt foredrag, hvor der levende og på en meget humoristisk måde blev berettet om de forskellige oplevelser, der har været gennem mange år på pladsen. Stor applaus til dem begge.

 Afslutningsvis var der opstilling til et gruppebillede af dem, der ikke skulle skynde sig hjem og det blev konstateret, at medlemsmødet havde været godt, og at der er ønsker om flere af samme art.

Med venlig hilsen /Jane Hermansen